Catalog :
Journal Search

Keyword Result : hybrid laminaria; dongfang no. 3; gametophyte clone; gametophyte clone hybridization; hybrid seedling raising; hybrid vigor; heterosis

Breeding and trial cultivation of Dongfang No. 3, a hybrid of Laminaria gametophyte clones with a more than intraspecific but less than interspecific relationship

Vol. 280 / No. 1 / Pub. 2008-08 / Jurnal Ilmiah Perikanan & Kelautan
Author: Xiaojie Lia, b, Jialiang Liua, Yizhou Conga, Shancun Qua, Zhuangzhi Zhanga, Hongliang Daia, Shiju Lu,